1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje:
 2. Właściciel – właściciel serwisu internetowego PRIME AU PAIRS
 3. Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę prime-aupairs.pl (i wszystkie podstrony) pod którą dostępny jest Serwis.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do

czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna składająca

zamówienie w Serwisie.

 1. Polityka Prywatności – niniejszy dokumenty.
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem prime-aupairs.pl
 3. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Właściciel.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. w związku z rejestracją konta Klienta w Serwisie,
 2. w związku z korespondencją,
 3. dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu.
 4. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane:
 5.   zarejestrowanych Użytkowników:
 1. Klientów:
 1. Każdy Klient lub Użytkownik ma prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego

osoby a także rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych w każdym czasie.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać

zrealizowane cele wskazane w pkt. 2.

 1. Właściciel oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu

zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których

mowa w art. 36-39 oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w

art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W

szczególności Właściciel oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa

oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania

danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych

oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom

uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa organom ścigania, sądom.